Infrastruktura rowerowa i sprawy lokalne > Sprawy urzędowe - pisma, wnioski i tym podobne.

Nowe zarządzenie rowerowe nr 5523/2010 z 18.11.2010 r.

(1/1)

gromanik:
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5D5E33A4-45B5-41BE-AB69-B501AFB14CC0,frameless.htm


--- Cytat: Prezydent M. St. Warszawy ---GP-0151/5523/2010
Zarządzenie nr 5523/2010
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 18 listopada 2010 r.

w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy


Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.)  w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXXII/2746/2006 z 10 października 2006 r. w sprawie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz uchwałą  Nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9.07.2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego, zarządza się co następuje:


§ 1
1.    Komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy, w tym Urzędy Dzielnic oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działają na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu rowerowego.
2.    Prace nad tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju ruchu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy planuje i koordynuje Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.
3.    W celu wykonywania zadania wskazanego w ust. 1 oraz zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy Biurem Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy a jednostkami, o których mowa w ust. 1 kierownicy tych jednostek powołują spośród osób w nich zatrudnionych Koordynatorów ds. rozwoju transportu rowerowego (zwanych dalej Koordynatorami). O powołaniu Koordynatora kierownik jednostki niezwłocznie zawiadamia Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.


§ 2
Rozwój systemu transportu rowerowego, w tym systemu roweru publicznego, podmioty wymienione w § 1 ust.1 realizują w szczególności poprzez:
1)   budowę dróg dla rowerów w obrębie pasa drogowego,
2)   wyznaczanie pasów dla rowerów na jezdniach ulic,
3)   przystosowywanie ulic do wspólnego ruchu pieszych, rowerzystów i innych pojazdów,
4)   budowę samodzielnych dróg rowerowych, prowadzonych w terenie niezależnie od układu drogowego (poza pasem drogowym),
5)   wprowadzanie stref ruchu uspokojonego,
6)   zapewnianie miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów.


§ 3
1.    Dla potrzeb planowania, projektowania, budowy, przebudowy, remontów i utrzymania dróg rowerowych na terenie miasta stołecznego Warszawy wprowadza się ?Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie (dalej ?Standardy?)?, stanowiące Załącznik do Zarządzenia.
2.     Stosowanie ?Standardów?, jest obligatoryjne przy projektowaniu oraz realizowaniu zadań związanych z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg rowerowych oraz technicznej infrastruktury towarzyszącej.
3.    W przypadku zlecania podmiotom zewnętrznym wykonania projektu: budowy, przebudowy, remontu lub utrzymania dróg rowerowych oraz technicznej infrastruktury towarzyszącej, stosowanie ?Standardów? zapewnia się poprzez stosowne postanowienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (S.I.W.Z.) oraz umowie zawieranej z Wykonawcą zlecanego zadania.
4.    Kontrolę przestrzegania ?Standardów? w zakresie o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonuje Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.


§ 4
1.    W uzasadnionych przypadkach, od zasad i wytycznych określonych w ?Standardach?, dopuszczalne jest odstępstwo.
2.    Zgody na odstępstwo udziela Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.
3.    Pisemne wnioski o odstępstwo zawierające szczegółowe uzasadnienie powodów jego udzielenia, należy składać wraz z projektem budowlanym w Biurze Drogownictwa i Komunikacji


§ 5
Przy planowaniu systemu dróg dla rowerów jak również przy przygotowywaniu konkretnych rozwiązań należy włączać do opiniowania grupy użytkowników rowerów, zorganizowane w stowarzyszenia posiadające w swoich celach statutowych promocję używania roweru w mieście.


§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, któremu powierzone zostało prowadzenie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadań z zakresu drogownictwa i komunikacji.


§ 7
Traci moc Zarządzenie Nr 380/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej, Zarządzenie Nr 1297/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej, Zarządzenie Nr 3618/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 września 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej.


§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                           
Prezydent m. st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

--- Koniec cytatu ---

gromanik:
Dla porównania poprzednie zarządzenie rowerowe nr 3618/2009 z 4.09.2009 r.
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2009/wrzesien/3618_2009.htm


--- Cytat: Prezydent m. st. Warszawy ---GP-0151/3618/2009


ZARZĄDZENIE NR 3618/2009
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 4 września 2009 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowejNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr LXII/1799/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 r., zarządza się, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 380/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
1.    ?§ 3. 1. Dla potrzeb planowania, projektowania, budowania i utrzymania dróg dla rowerów na terenie m.st. Warszawa wprowadza się ?Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie? stanowiące Załącznik do Zarządzenia.
2.    Do stosowania ?Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie?, o których mowa w ust. 1, zobowiązuje się w szczególności jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zarządzające drogami, projektowo-wykonawcze jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, Burmistrzów Dzielnic m.st. Warszawy, organ zarządzający ruchem w m.st. Warszawie.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent m. st. Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

--- Koniec cytatu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej